Arvoden och ersättningar

Arvoden till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 16 maj 2019 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 700 000 SEK och till övriga ledamöter med 300 000 SEK. Arvode ska vidare utgå med 110 000 kronor för vardera ordförande i revisionsutskottet, ersättningsutskottet respektive kvalitets- och hållbarhetsutskottet, och 35 000 kronor vardera till övriga utskottsledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman den 15 maj 2020 beslutades om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska Ambea tillämpa marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på en fast och en rörlig del. Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare ska utgöras av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på koncernens ekonomiska resultat och det individuella utfallet bestäms utifrån personligt fastställda kvalitets- och utvecklingsmål.

Ledande befattningshavare ska kunna erhålla pensionsförmåner motsvarande mellan 20 och 30 procent av respektive lön, eller i enlighet med tillämplig tjänstepensionsplan eller om annat följer av kollektivavtal. Avtal rörande pensioner ska baseras på premiebaserade lösningar och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis, individuella avtal och kollektivavtal som gäller för koncernen.

Ledande befattningshavare har rätt till en uppsägningstid om sex månader om anställningen avslutas av arbetsgivaren och sex månader om anställningen avslutas av den anställde. Vid uppsägning från bolagets sida har ledande befattningshavare, utöver deras fasta månadslöner under uppsägningstiden, rätt till avgångsvederlag om motsvarande mellan tre till tolv fasta månadslöner.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ersättningsriktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

Incitamentsprogram

Bolaget har sex långsiktiga incitamentsprogram varav tre är så kallade aktiesparprogram och tre är teckningsoptionsprogram.

Vid årsstämman i bolaget den 16 maj 2019 beslutades att införa två långsiktiga incitamentsprogram i form av dels ett aktiesparprogram, riktat till högst 73 anställda som sitter i Ambearådet, dels ett teckningsoptionsprogram, riktat till högst 15 personer.

Vid årsstämman i bolaget den 23 maj 2018 beslutades att införa två långsiktiga incitamentsprogram i form av dels ett aktiesparprogram, riktat till högst 72 anställda som sitter i Ambearådet, dels ett teckningsoptionsprogram, riktat till 13 ledamöter i företagsledningen.

Vid extra bolagsstämma i bolaget den 16 mars 2017 beslutades att införa två långsiktiga incitamentsprogram i form av dels ett aktiesparprogram, riktat till högst 57 anställda som sitter i Ambearådet, dels ett teckningsoptionsprogram, riktat till 14 ledamöter i den utökade företagsledningen. Programmen har utformats i syfte att motivera och behålla kompetenta medarbetare samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas och bolagets målsättning.

Aktiesparprogram

Aktiesparprogram 2019

Vid årsstämma den 16 maj 2019 beslutades om ett aktiesparprogram riktat till vissa anställda i Ambearådet. Berättigade att delta i programmet är högst 73 anställda. Deltagande förutsätter att deltagaren för egna medel förvärvar aktier i Ambea, alternativt allokerar redan innehavda aktier till programmet, så kallade sparaktier. Aktiesparprogrammet förutsätter att redan innehavda aktier inte även används som privat investering inom ramen för 2017 eller 2018 års aktierelaterade incitamentsprogram.

Deltagare som, med vissa undantag, behåller sparaktier under programmets löptid från dagen för tilldelning till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2022 och dessutom, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Ambeakoncernen kommer vid utgången av perioden att vederlagsfritt erhålla upp till två (2) så kallade prestationsaktier för varje sparaktie. För att tilldelas förutsätts en positiv utveckling på Ambeas samlade kvalitetsindex under intjänandeperioden och antalet prestationsaktier som varje sparaktie berättigar till avgörs av Ambeas årliga tillväxt i verksamhetens rörelseresultat. Om den högsta nivån nås erhåller varje deltagare två prestationsaktier per aktierätt.

Kostnaderna för aktiesparprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2. Kostnaden för programmet bedöms uppgå till cirka 4,6 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 2,0 miljoner kronor med antagande om bland annat en årlig kursuppgång om 10 procent, maximal tilldelning om 43 800 prestationsaktier och en årlig personalomsättning om 10 procent.

Aktiesparprogram 2018

Vid årsstämma den 23 maj 2018 beslutades om ett aktiesparprogram riktat till vissa anställda i Ambearådet. Berättigade att delta i programmet är högst 72 anställda. Deltagande förutsätter att deltagaren för egna medel förvärvar aktier i Ambea, alternativt allokerar redan innehavda aktier till programmet, så kallade sparaktier. Aktiesparprogrammet förutsätter att redan innehavda aktier inte även används som privat investering inom ramen för 2017 års aktierelaterade incitamentsprogram.

Deltagare som, med vissa undantag, behåller sparaktier under programmets löptid från dagen för tilldelning till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2021 och dessutom, med vissa undantag, fortfarande är anställd inom Ambeakoncernen kommer vid utgången av perioden att vederlagsfritt erhålla upp till två (2) så kallade prestationsaktier för varje sparaktie. För att tilldelas förutsätts en positiv utveckling på Ambeas samlade kvalitetsindex under intjänandeperioden och antalet prestationsaktier som varje sparaktie berättigar till avgörs av Ambeas årliga tillväxt i verksamhetens rörelseresultat. Om den högsta nivån nås erhåller varje deltagare två prestationsaktier per aktierätt.

Kostnaderna för aktiesparprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2. Kostnaden för programmet bedöms uppgå till cirka 3,0 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,9 miljoner kronor med antagande om bland annat en årlig kursuppgång om 10 procent, maximal tilldelning om 96 048 prestationsaktier och en årlig personalomsättning om 10 procent.

Aktiesparprogram 2017

Vid extra bolagsstämma den 16 mars 2017 beslutades om ett aktiesparprogram riktat till vissa anställda i Ambearådet. Berättigade att delta i programmet är högst 57 anställda. Deltagande förutsätter att deltagaren för egna medel förvärvar aktier i Ambea, alternativt allokerar redan innehavda aktier till programmet, så kallade sparaktier. Maximal egen investering i sparaktier är 50 000 SEK.

Deltagare som, med vissa undantag, behåller sparaktier under programmets löptid från och med första dag för handel på Nasdaq Stockholm till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2020 och dessutom är anställd av Ambea under hela löptiden kommer vid utgången av perioden att vederlagsfritt erhålla upp till två (2) så kallade prestationsaktier för varje spar- och investeringsaktie. För att tilldelas måste utvecklingen på Ambeas kvalitetsarbete vara positiv, eftersom kvalitetsarbete utgör en grundförutsättning för Bolagets arbete. Vidare, om Bolaget uppnår sina finansiella mål kommer full tilldelning, efter beslut i styrelsen, att lämnas inom ramen för aktiesparprogrammet.

Kostnader för aktiesparprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar och bedöms uppgå till cirka 1,9 MSEK under den totala löptiden. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK med antagande om bland annat en årlig kursuppgång om 10 procent, en 50 procentig uppfyllelse av prestationsvillkoren samt en årlig personalomsättning om 10 procent.

Teckningsoptionsprogram

Teckningsoptionsprogram 2019

Vid årsstämma den 16 maj 2019 beslutades om emission av teckningsoptioner. Berättigade att delta i programmet är högst 15 personer bland ledande befattningshavare, vilka delas in i fyra kategorier.

Sammanlagt omfattar emissionen totalt högst 500 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av motsvarande antal nya stamaktier i bolaget. Deltagarna har erbjudits att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som är beräknat enligt Black Scholes värderingsmodell. Tilldelningen är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör.

Teckningsoptionerna har en teckningskurs per aktie som motsvarar 115 procent av det volymvägda genomsnittet av bolagets stängningskurs 10 handelsdagar efter dagen för registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket, dock lägst 75 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under två perioder, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2022 och dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för 1 januari – 31 september 2022. Om, vid teckning av aktie, stängningskursen den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 200 procent av teckningskursen, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 200 procent av teckningskursen.

Teckningsoptionsprogram 2018

Vid årsstämma den 23 maj 2018 beslutades om emission av teckningsoptioner. Berättigade att delta i programmet är högst 13 personer bland ledande befattningshavare, vilka delas in i fyra kategorier.

Sammanlagt omfattar emissionen totalt högst 429 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av motsvarande antal nya stamaktier i bolaget. Deltagarna har erbjudits att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som är beräknat enligt Black Scholes värderingsmodell. Tilldelningen är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör.

Teckningsoptionerna har en teckningskurs per aktie som motsvarar 115 procent av det volymvägda genomsnittet av bolagets stängningskurs 10 handelsdagar efter årsstämman 2018, dock lägst 75 kronor per aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under två perioder, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2021 och dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för 1 januari – 31 september 2021. Om, vid teckning av aktie, stängningskursen den handelsdag som närmast föregår nyteckning överstiger 200 procent av teckningskursen, så ska teckningskursen ökas med ett belopp som motsvarar det belopp av nämnda börskurs som överstiger 200 procent av teckningskursen.

Teckningsoptionsprogram 2017

Vid extra bolagsstämma den 16 mars 2017 beslutades om emission av teckningsoptioner. Berättigade att delta i programmet är högst 14 ledamöter i den utökade företagsledningen, vilka delas in i fyra kategorier.

Sammanlagt omfattar emissionen totalt högst 446 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av motsvarande antal nya aktier i Bolaget. Deltagarna har erbjudits att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde, uppgående till totalt cirka 2 635 860 SEK [1]. Tilldelningen är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör.

Teckningsoptionerna har en teckningskurs per aktie som motsvarar 120 procent av priset på aktierna i Erbjudandet och kan utnyttjas under två perioder, dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det första kvartalet för räkenskapsåret 2020 och dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2020. Om kursen för bolagets aktie vid teckning skulle överstiga 200 procent av teckningskursen så ska teckningskursen ökas med ett motsvarande överstigande belopp. Maximal vinst vid utnyttjande av teckningsoptioner är således begränsat till 60 SEK per option.

 

[1] Teckningsoptionerna har värderats enligt Black Scholes värderingsmodell.