Arvoden och ersättningar

Arvoden till styrelseledamöter

Arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs av bolagsstämman. På årsstämman den 15 mars 2017 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 700 000 SEK och till övriga ledamöter med 290 000 SEK.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

På årsstämman den 15 mars 2017 beslutades om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare. Enligt riktlinjerna ska Ambea tillämpa marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på en fast och en rörlig del. Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare ska utgöras av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska baseras på en kombination av mål, viket innefattar verksamhetens resultat, kvalitetsmål och uppfyllande av Ambeas förvärvsaktivitet.

Ledande befattningshavare ska kunna erhålla pensionsförmåner motsvarande mellan 20 och 30 procent av grundlönen, eller i enlighet med tillämplig tjänstepensionsplan. Avtal rörande pensioner ska där så är möjligt baseras på fasta premier och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis, individuella avtal och kollektivavtal som gäller för koncernen.

Uppsägningstiden ska vara sex månader vid uppsägning både från den ledande befattningshavarens och bolaget sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska en ledande befattningshavare kunna, utöver deras fasta månadslöner under uppsägningstiden, ha rätt till avgångsvederlag motsvarande mellan tre till tolv fasta månadslöner.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ersättningsriktlinjerna om särskilda skäl föreligger.

Incitamentsprogram

Vid extra bolagsstämma i bolaget den 16 mars 2017 beslutades att införa två långsiktiga incitamentsprogram i form av dels ett aktiesparprogram, riktat till högst 57 anställda som sitter i Ambearådet, dels ett teckningsoptionsprogram, riktat till 14 ledamöter i den utökade företagsledningen. Programmen har utformats i syfte att motivera och behålla kompetenta medarbetare samt att öka samstämmigheten mellan medarbetarnas och bolagets målsättning.

Aktiesparprogram

Vid extra bolagsstämma den 16 mars 2017 beslutades om ett aktiesparprogram riktat till vissa anställda i Ambearådet. Berättigade att delta i programmet är högst 57 anställda. Deltagande förutsätter att deltagaren för egna medel förvärvar aktier i Ambea, alternativt allokerar redan innehavda aktier till programmet, så kallade sparaktier. Maximal egen investering i sparaktier är 50 000 SEK.

Deltagare som, med vissa undantag, behåller sparaktier under programmets löptid från och med första dag för handel på Nasdaq Stockholm till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2020 och dessutom är anställd av Ambea under hela löptiden kommer vid utgången av perioden att vederlagsfritt erhålla upp till två (2) så kallade prestationsaktier för varje spar- och investeringsaktie. För att tilldelas måste utvecklingen på Ambeas kvalitetsarbete vara positiv, eftersom kvalitetsarbete utgör en grundförutsättning för Bolagets arbete. Vidare, om Bolaget uppnår sina finansiella mål kommer full tilldelning, efter beslut i styrelsen, att lämnas inom ramen för aktiesparprogrammet.

Styrelsen har för avsikt att utvärdera aktiesparprogrammet med avseende på dess målsättning. Om aktiesparprogrammet fyller sina syften har styrelsen för avsikt att föreslå nästkommande årsstämma i Ambea att anta motsvarande aktiesparprogram.

Kostnader för aktiesparprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar och bedöms uppgå till cirka 1,9 MSEK under den totala löptiden. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK med antagande om bland annat en årlig kursuppgång om 10 procent, en 50 procentig uppfyllelse av prestationsvillkoren samt en årlig personalomsättning om 10 procent.

Teckningsoptionsprogram

Vid extra bolagsstämma den 16 mars 2017 beslutades även om emission av teckningsoptioner. Berättigade att delta i programmet är högst 14 ledamöter i den utökade företagsledningen, vilka delas in i fyra kategorier.

Sammanlagt omfattar emissionen totalt högst 446 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av samma antal nya aktier i Bolaget. Deltagarna har erbjudits att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde, uppgående till totalt cirka 2 635 860[1] SEK.  Maximal egen investering är beroende av vilken kategori deltagaren tillhör. Om maximalt antal teckningsoptioner utnyttjas innebär detta en utspädning motsvarande cirka 0,66 procent av Bolagets totala antal aktier och röster efter Erbjudandets genomförande. Varje deltagare har rätt att förvärva ett visst antal teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna har en teckningskurs per aktie som motsvarar 120 procent av priset på aktierna i Erbjudandet och kan utnyttjas under två perioder, dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det första kvartalet för räkenskapsåret 2020 och dels under två veckor från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2020. Om kursen för bolagets aktie vid teckning skulle överstiga 200 procent av teckningskursen så ska teckningskursen ökas med ett motsvarande överstigande belopp. Maximal vinst vid utnyttjande av teckningsoptioner är således begränsat till 60 SEK per option.

Bolaget har förbehållit sig rätten att, med vissa undantag, återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i Bolaget avslutas eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptioner före dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

[1] Teckningsoptionerna har värderats enligt Black Scholes värderingsmodell.