Bolagsstyrningen sätter ramverket för en ansvarsfull, strukturerad och transparent styrning genom efterlevnad av interna riktlinjer och processer, samt externt regelverk. Bolagsstyrningen ska säkerställa att bolaget sköts på ett effektivt, och på ett för aktieägarna säkert sätt, vilket i sin tur ska bidra till att skydda aktieägarnas intressen och därmed skapa rätt förutsättningar till avkastning på investerat kapital.

Ambea är ett svenskt publikt aktiebolag som är noterat på Nasdaq Stockholm. Ambeas bolagsstyrning utgår från interna riktlinjer och föreskrifter, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaqs regelverk för emittenter, samt svensk kod för Bolagsstyrning (”Koden”). Information om koden och den svenska modellen för bolagsstyrning finns på Kollegiet för Svensk bolagsstyrnings hemsida (http://www.bolagsstyrning.se/).

Bolagsstyrning innefattar diverse bolagsorgan och funktioner med ett för vart och ett av dessa definierat inflytande- och ansvarsområde vilka redogörs för nedan.

Bolagsstämma

Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Valberedning

Principer för att utse valberedning.

Styrelse

Styrelsens arbete och ledamöter samt styrelseutskott.

Koncernledning

Ledningens sammansättning.

Revisorer

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Arvoden och ersättningar

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare.

Bolagsordning

Bolagsordning för Ambea AB (publ).

Tillståndsplikt och myndighetstillsyn

Ambea bedriver olika verksamheter som ibland behöver tillstånd, alternativt certifiering/godkännande av olika myndigheter ...

Intern kontroll och riskhantering

Ramverk för intern kontroll och riskhantering.