Kvalitet

Hög kvalitet och ständig kvalitetsutveckling är grundläggande för Ambea. Bakom nöjda omsorgstagare, närstående och uppdragsgivare ligger ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar hela vår organisation.

Omsorgsbranschen är föremål för omfattande lagstiftning och tillsyn för att säkerställa trygg, säker samt kvalitativ vård och omsorg. För Ambea handlar kvalitet dessutom om att varje person som finns i våra verksamheter ska uppleva kvalitet utifrån sitt eget, personliga perspektiv och därmed leva ett så gott liv som möjligt. Vårt kvalitetsarbete strävar mot att uppfylla såväl regulatoriska krav som individens förväntningar – vid varje tidpunkt.

Gemensamma koncept

I Sverige arbetar Ambea med kvalitetskoncept för att verksamheterna ska erbjuda en hög och jämn kvalitetsnivå. Vardagas äldreomsorg styrs av konceptet Den goda dagen som består av en rad löften till omsorgstagarna och deras närstående. Här beskrivs hur vi ska agera och vad de har rätt att förvänta sig kring till exempel mat och måltider, aktiviteter och demensomsorg, vilket följs upp på övergripande nivå i brukarundersökningar. Inom Nytida finns motsvarande Ramverk för pedagogik med syfte att åstadkomma ett individanpassat stöd där den enskilde omsorgstagarens styrkor, behov och svårigheter beaktas.

Det ska vara lätt att göra rätt

Ytterst uppstår kvalitet i mötet mellan omsorgstagaren och Ambeas medarbetare som därmed är vår absolut främsta resurs i kvalitetsarbetet. En utgångspunkt för Ambea är att det ska vara lätt för den enskilde medarbetaren och chefen att göra rätt och leva upp till externa och interna kvalitetskrav i form av lagar, föreskrifter, riktlinjer, koncept och processbeskrivningar samt vår värdegrund Vår värld.

Stödet till organisationen utgörs av styrdokument, rutinbeskrivningar, checklistor med mera som samlas ihop och systematiseras i Ambeas egenutvecklade och branschledande ledningssystemet Qualimax. Här hittar medarbetarna tydliga beskrivningar och svar kring hur de förväntas strukturera arbetet och agera i olika moment och situationer. Målet att skapa trygghet – för varje medarbetare – i mötet med omsorgstagaren och andra viktigt intressenter och därmed uppnå en hög och jämn kvalitetsnivå.

Månatlig uppföljning av samtliga verksamheter

Ytterligare en grundsten i Ambeas kvalitetsarbete är den månatliga uppföljningen av alla cirka 900 verksamheter på utvalda kvalitet- och HR-parametrar. Ett viktigt syfte är att snabbt identifiera verksamheter i negativ trend för att kunna ge adekvat stöd och arbeta för en jämn kvalitet över hela organisationen.

Förbättring och utveckling – ett ständigt arbete

Vi vill hela tiden göra vår omsorg lite bättre och ett systematiskt förbättringsarbete som involverar alla medarbetare pågår löpande på Ambeas verksamheter.

Ett utvecklingsprojekt kan påbörjas av en rad olika faktorer. Medarbetarnas observationer och idéer är en viktig källa till utveckling. Behov av förbättring kan också framgå av den egenkontroll med cirka 200 frågor som verksamheterna besvarar två gånger per år, eller vid
tillsyner av Ambeas kvalitetsavdelning. Vidare är synpunkter från omsorgstagare och deras närstående mycket viktiga för oss, och vi lägger stor vikt vid att analysera resultaten av brukarundersökningar där omsorgstagarna berättar vad de tycker om oss och våra tjänster.

När något inte går som det är tänkt måste vi givetvis lära av situationen och göra vad vi kan för att det inte ska hända igen. Korrekt hantering av avvikelser är en förutsättning för förbättring och vi ser hellre en avvikelserapport för mycket än en för lite.

Vi driver på för en bättre och effektivare omsorg

För Ambea är god kvalitet helt avgörande. Det är vad vi brinner för och det finns även nära kopplingar mellan vårt kvalitetsarbete och vår kostnadsnivå. När kvaliteten höjs, kan vi attrahera fler omsorgstagare samt rekrytera och behålla fler duktiga medarbetare. Med en högre beläggningsgrad kan vi arbeta mer effektivt, samtidigt som lägre personalomsättning och sjukfrånvaro bidrar till lägre kostnader. God kvalitet och lönsamhet går därmed hand i hand.

Vidar är vi övertygade om att det behövs en mångfald av ägande- och driftsformer inom vård och omsorg. En sund konkurrens bidar till att höja kvalitetsnivån och ger ett ökat fokus på kostnadseffektivitet, så att samhällets resurser används på bästa sätt. Ambea bidrar till hållbarhet i kommunernas finanser genom att ständigt utveckla och förbättra vårt sätt att ge omsorg och styra vår verksamhet, skapa nya lösningar och ge mer kvalitet för pengarna. Vår storlek, kapacitet och resurser är tydliga styrkor. Några exempel:

  • Vårt kvalitetsledningssystem Qualimax är branschledande.
  • Vår egen utbildningsorganisation Lära ger fortlöpande utbildning till Ambeas medarbetare och externa parter.
  • En rad egenutvecklade koncept ger högre kvalitet till en lägre kostnad, till exempel för mat- och måltider.
  • Olika typer av välfärdsteknik underlättar för vår personal.
  • Vi har introducerat yrkesgruppen serviceassistenter på många av våra boenden. Dessa medarbetare avlastar med sysslor som inte kräver omsorgsutbildning och ger därmed undersköterskorna mer tid till kvalificerade, värdeskapande omsorgsmoment.