Framtidssäkrad omsorg

Kvalitet och hållbarhet är en integrerad del av Ambeas strategi och engagerar hela företaget, från varje enskild medarbetare till vår styrelse. På dessa sidor läser du om Ambeas strategi för framtidssäkrad omsorg – för individen och för samhället.

Ambeas uppdrag är att skapa en trygg och hållbar omsorg som räcker till alla. Omsorgsbehovet förväntas öka kraftigt de närmaste åren på grund av en växande och åldrande befolkning, vilket skapar möjligheter för Ambea. Ambea har en uppdaterad strategi där vi har identifierat och kommer att arbeta med fyra fokusområden.

Fyra strategiska fokusområden

Omsorgstjänster med kunden i fokus

Ambea har sedan tidigare haft en strategi att primärt utveckla boendeomsorg. Med den nya strategin blir vi mer anpassningsbara genom att även kunna inkludera närbesläktade tjänsteområden, när det stärker vår affär och kärnverksamhet. Det ger Ambea en ökad möjlighet att möta kunden där kunden befinner sig och på så sätt utveckla affären och skapa mervärde. Exempel på detta är Klaras satsning på medicinsk elevhälsa genom förvärvet av SkolPool tidigare under året.

Kvalitet genom kompetens

Våra medarbetare är grunden för vår verksamhet. Med satsningar på kompetensutveckling, språkutveckling och ett ledarskap som bygger på närvaro och delaktighet, ökar vi kunskapsnivåerna vilket i sin tur leder till färre avvikelser och högre kundnöjdhet. Här spelar vår utbildningsorganisation ”Lära” en nyckelroll i samtliga marknader för att bygga och utveckla kompetens både inom organisationen och till andra aktörer.

Tid för omsorg

Vår tid är något av det viktigaste vi kan ge till våra omsorgstagare. Processer och arbetsverktyg ska stötta medarbetarna så att alla är trygga med rutiner och processer och kan lägga tid på rätt saker. Välfungerande system och rutiner är också en förutsättning för systematisk kvalitetsuppföljning och ett ständigt lärande. Det innebär att vi vill jobba för att minska och underlätta administration och har system som är mobila och möter medarbetarnas behov.

Accelerera innovation och välfärdsteknologi

Teknikutvecklingen går snabbt och förväntningarna från både omsorgstagare, närstående och uppdragsgivare förändras. Välfärdsteknik kan både bidra till en bättre omsorg, bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och ge ökad effektivitet. Vi kommer jobba med egna insatser, söka samarbeten och vara en innovativ aktör för att öka utvecklingstakten inom omsorgen.

En hållbar omsorg som räcker till alla

Ambea ska vara en ansvarsfull arbets- och omsorgsgivare, som anpassar verksamheten till klimatförändringar och ställer om till fossilfritt samt har en robust styrning och ett högt förtroende, vilket skapar ett tydligt värde tillbaka till samhället.

Social hållbarhet är en del av vårt DNA. Här har vi fokus på arbetsmiljö, ledarskap, mångfald och inkludering. Vår roll att bidra till en resurseffektiv och ekonomisk hållbar omsorg för samhället när behoven ökar, och färre ska försörja fler, kommer att ställa krav på vår innovationsförmåga och där samarbete med uppdragsgivare, myndigheter och andra företag och fackliga organisationer är viktig. När det gäller Ambeas styrning leds vi av principer om en starkt värderingsstyrd kultur, regelefterlevnad och transparent dialog. Sist men icke minst upprepar vi vår ambitiösa målsättning att minska klimatavtrycket med 50 procent till 2025, jämfört med 2019.

 

Med hänsyn till individ, samhälle och planet

Hur hänger det ihop? I vår årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur Ambeas strategier och hållbarhetsarbete samverkar.